پاورپوینت مديريت مواد زائد جامد - شهري - صنعتي- خطر ناك -51 اسلاید

پاورپوینت مديريت مواد زائد جامد - شهري - صنعتي- خطر ناك -51 اسلاید

پاورپوینت مديريت مواد زائد جامد - شهري -  صنعتي- خطر ناك  -51 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

 

 

 

مديريت مواد زائد جامد عبارتست از جمع آوري و دفع بهداشتي  اين مواد و در سه طبقه كلي دسته بندي مي شوند :

1-مواد زائد جامد شهري
2-مواد زائد جامد صنعتي
3-مواد زائد جامد خطر ناك

 

مواد زائد جامد شهري :

 عبارتست از پسماند هاي غذائي_ضایعات ساختماني_خاكستر و مواد باقي مانده جامد قابل اشتعال و غير قابل اشتعال مثل پلاستيك_چرم و منسوجات و...مواد زائد جامد و نيمه جامد ناشي از عمليات تصفيه آب ( لجن و غيره ) .

منابع مواد زائد جامد شهري بشرح ذيل است :

- مراكز مسكوني
- مراكز تجاري
- مناطق باز
 ( خيابانها و كوچه ها )
- مراكز تصفيه آب


زباله هاي خطرناك :
 شامل ضايعاتي هستند كه براي حيات انسانها ، گياهان و جانوران داراي خطرات آني باشند و شامل ضايعات زير هستند .
1-     ضايعات اشتعال پذير
2-     ضايعات خورنده
3-     ضايعات و پسماندهاي راديو اكتيويته
4-     ضايعات سمي
5-     ضايعات مواد منفجره
6-     مواد بيولوژيكي و شيميايي

 

تركيب فيزيكي زباله :                        

مقدار رطوبت زباله :

دانسيته زباله :

آناليز ابعاد ذرات زباله :

در شناخت تركيب فيزيكي زباله و آناليز ابعاد آن مواد را به سه گروه عمده طبقه بندي مي كنند :

تركيب شيميايي زباله :

اثرات آلودگي هاي ناشي از دفع غير بهداشتي زباله :

بيماريهايي كه از طريق جوندگان انتقال
 مي يابند :

در روش  كانتينر هاي موقت دو سيستم وجود دارد :

دفع نهائي:

ضوابط کلی انتخاب محل_ آماده سازي با روشهاي مختلف دفن:

روشهاي مختلف دفن بهداشتي زباله :

شيرابه زباله :

اهميت
C/N

 
و درجه حرارت در كمپوست :  

 

 

 

و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...


خرید آنلاین